Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – laureat tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”

Tegorocznym laureatem tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” jest jest prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk prezes honorowy Polskiej Izby Opakowań.
Znany specjalista w kraju i za granicą w zakresie zarządzania, zwłaszcza jakością, inżynierii materiałowej w tym opakowalnictwa. Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych i artykułów, patentów oraz prac o charakterze naukowo-badawczym w wymienionych dziedzinach. Jest promotorem 21 prac doktorskich oraz ponad 400 prac magisterskich i inżynierskich, jak i w postępowaniach do stanowiska i tytułu profesora. Współpracuje czynnie z przemysłem oraz uczestniczy w pracach wielu instytucji, Rad Naukowych i Komisji, placówek naukowo-badawczych, organizacji rządowych, a także Rad Naukowych i Programowych Konferencji projakościowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” jest nadawany osobom za szczególny wkład pracy, zaangażowanie i dokonania na rzecz rozwoju przemysłu opakowań i szerzej gospodarki opakowaniami. Ponadto tytuł ten przyznawany jest projektantom opakowań, pracownikom nauki, szkolnictwa i mediów, których działalność i dokonania bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju krajowego przemysłu opakowań poprzez osiągnięcia naukowe, kształcenie kadr oraz upowszechnianie i popularyzacje osiągnięć naukowych i postępu technicznego, służących rozwojowi przemysłu opakowań i przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju przemysłu opakowań oraz czyniących z opakowania istotny czynnik rozwoju cywilizacyjnego Polski.