Dołącz do nas

Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele
Firm branży Opakowań
i z branżą tą związanych

Szanowni Państwo!

Polska Izba Opakowań została założona w 1994 roku jako organizacja samorządu gospodarczego przedsiębiorców szeroko rozumianej branży opakowań (producenci i projektanci opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań, świadczących usługi opakowaniowe itp.). Jest reprezentantem tej branży wobec władz państwowych i samorządowych oraz organizacji i instytucji otoczenia biznesu.

Stanowi swego rodzaju społecznościową korporację branży opakowań.

W ostatnich latach działalność Izby koncentruje się na pięciu następujących kierunkach:

 1. Wspomaganie rynkowe firm (promocja, marketing, wyszukiwanie partnerów rynkowych tak w kraju jak i poza granicami Polski, rozwijanie wewnętrznych kontaktów handlowo-kooperacyjnych pomiędzy firmami zrzeszonymi w Izbie).
 2. Monitorowanie warunków funkcjonowania firm, gromadzenie informacji o czynnikach ograniczających przedsiębiorczość oraz występowanie do właściwych urzędów i instytucji z wnioskami w sprawie ich eliminacji i doskonalenia warunków funkcjonowania firm.
 3. Innowacyjno-edukacyjne i informacyjne wspomaganie przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń i specjalistycznych seminariów, wspieranie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych, dostarczanie informacji o osiągnięciach nauki i techniki, decydujących o postępie w dziedzinie opakowalnictwa oraz kierunkach i perspektywach rozwoju tej branży.
 4. Kształtowanie etycznych postaw w biznesie oraz upowszechnianie i promowanie zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu.
 5. Popularyzowanie problematyki opakowań oraz upowszechnianie wiedzy o roli i znaczeniu opakowań dla społeczeństwa i gospodarki.

Wśród członków Polskiej Izby Opakowań znajdują się duże, średnie i małe firmy opakowaniowe, zarówno osoby prawne jak i fizyczne, producenci opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, drewna, metalu i innych materiałów oraz producenci maszyn i urządzeń.

Dzięki temu Izba może kompetentnie reprezentować całe środowisko. W Izbie swoje miejsce znalazły m.in. duże firmy i grupy kapitałowe takie jak: BASF Polska; CAN-PACK S.A.; Dekorglass Działdowo S.A.; Dunapack Eurobox Packaging; Formika Sp. z o.o.; Graham Packaging Poland; O-I Produkcja Polska; RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.; Silgan White Cap; TFP Sp. z o. o. i wiele innych. Czasopisma branżowe: European Media Group wydawca magazynu Packaging Polska oraz miesięcznik Opakowanie. A także organizatorzy targów branzowych: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi w Krakowie i Warsaw Expo.

Placówki badawcze i szkoły wyższe reprezentowane są m.in. przez: CORBO – Instytut Badawczy Opakowań; Instytut Logistyki i Magazynowania; Centrum Badań i Certyfikacji Opakowań COBICO; Wyższą Szkołę Logistyki oraz laboratorium J.S. HAMILTON.

Dzięki tak szerokiemu spektrum Izba coraz skuteczniej realizuje swoje statutowe zadania stawiając w centrum swojej działalności troskę o warunki funkcjonowania firm. Wspieranie przedsiębiorców jest głównym zadaniem Izby.

W organach Izby panuje zgodna opinia, iż w tym i w kolejnych latach możemy zrobić więcej i działać jeszcze skuteczniej jeśli zwiększy się grono członków Izby o nowe firmy, dotychczas pozostające poza Izbą. Stąd też, list ten kierujemy do przedsiębiorców i firm, których obecność w Izbie uważamy za szczególnie pożądaną. Serdecznie zapraszamy do grona członków Izby. „Razem możemy więcej”.

Na przestrzeni 20 lat działalności Izba stała się swego rodzaju klubem przyjaciół wzajemnie wspierających się w biznesie. Wzmocnienie Izby o nowe, dobrze zarządzane, silne na rynku firmy leży w interesie całej branży opakowań.

Warto do nas dołączyć. Serdecznie zapraszamy.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W IZBIE:

 • Uwiarygodnia firmę – członka Izby w jej kontaktach komercyjno-kooperacyjnych z otoczeniem. Firma, członek PIO może umieszczać na drukach firmowych informację „Członek Polskiej Izby Opakowań”.
 • Umożliwia udział w kształtowaniu warunków działalności firmy (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych) poprzez inicjowanie i proponowanie na forum Izby stosownych rozwiązań legislacyjnych.
 • Stwarza możliwości do prezentowania na forum organów Polskiej Izby Opakowań oraz w organach roboczych Krajowej Izby Gospodarczej – której PIO jest członkiem – wizerunku firmy, jej oferty i pozycji produkcyjno-handlowej, a także uwag i wniosków dotyczących warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 • Daje możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z usług innych firm członkowskich
 • Umożliwia nieodpłatny dostęp do ofert handlowo-kooperacyjnych, kierowanych przez firmy do biura Polskiej Izby Opakowań.
 • Umożliwia na preferencyjnych warunkach prezentację firmy i jej oferty na krajowych i zagranicznych targach oraz wystawach, w ramach wspólnego stoiska Izby.
 • Zapewnia nieodpłatne otrzymywanie wydawanego przez Izbę „Biuletynu Opakowaniowego” (kwartalnika) oraz newslettera Izby.
 • Daje możliwość korzystania z poręczeń, gwarancji, opinii i rekomendacji Izby w przypadku ubiegania się o różne formy pomocy publicznej.
 • Stwarza możliwość udziału we władzach oraz organach roboczych Polskiej Izby Opakowań, oraz w komisjach i komitetach Krajowej Izby Gospodarczej, a także w organach doradczych władz samorządowych i administracji rządowej.
 • Stwarza dogodne możliwości do nawiązywania współpracy pomiędzy firmami – członkami Izby w zakresie produkcji, handlu oraz wspólnego występowania na rynkach trzecich, jak również współdziałania w ramach sekcji i grup branżowych wewnątrz-izbowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia do Izby jest wyrażenie woli członkostwa poprzez złożenie deklaracji członka PIO wraz z załącznikami: oświadczenie o rocznej sprzedaży oraz odpis z Rejestru Przedsiębiorców (lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) i zobowiązanie się do przestrzegania postanowień Statutu. Z chwilą przyjęcia do Izby, członek opłaca jednorazowe wpisowe w kwocie 1.000,00 zł. Roczna składka członkowska jest zróżnicowana w zależności od wartości sprzedaży i wynosi odpowiednio:

 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży do 10 mln zł. – 1 950,00 zł
 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży w przedziale od 10 do 50 mln zł. – 3 600,00 zł
 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży powyżej 50 mln zł. – 5 400,00 zł

Składka wliczana jest w koszty działalności firmy.

Decyzję o przyjęciu podejmuje Prezes Izby na podstawie rekomendacji dwóch członków Izby.

Do pobrania: