Dołącz do nas

Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele
Firm branży Opakowań
i z branżą tą związanych

Szanowni Państwo!

Polska Izba Opakowań została założona w 1994 roku jako organizacja samorządu gospodarczego przedsiębiorców szeroko rozumianej branży opakowań (producenci i projektanci opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań, świadczących usługi opakowaniowe itp.). Jest reprezentantem tej branży wobec władz państwowych i samorządowych oraz organizacji i instytucji otoczenia biznesu.

Stanowi swego rodzaju społecznościową korporację branży opakowań.

W ostatnich latach działalność Izby koncentruje się na pięciu następujących kierunkach:

 1. Wspomaganie rynkowe firm (promocja, marketing, wyszukiwanie partnerów rynkowych tak w kraju jak i poza granicami Polski, rozwijanie wewnętrznych kontaktów handlowo-kooperacyjnych pomiędzy firmami zrzeszonymi w Izbie).
 2. Monitorowanie warunków funkcjonowania firm, gromadzenie informacji o czynnikach ograniczających przedsiębiorczość oraz występowanie do właściwych urzędów i instytucji z wnioskami w sprawie ich eliminacji i doskonalenia warunków funkcjonowania firm.
 3. Innowacyjno-edukacyjne i informacyjne wspomaganie przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń i specjalistycznych seminariów, wspieranie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych, dostarczanie informacji o osiągnięciach nauki i techniki, decydujących o postępie w dziedzinie opakowalnictwa oraz kierunkach i perspektywach rozwoju tej branży.
 4. Kształtowanie etycznych postaw w biznesie oraz upowszechnianie i promowanie zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu.
 5. Popularyzowanie problematyki opakowań oraz upowszechnianie wiedzy o roli i znaczeniu opakowań dla społeczeństwa i gospodarki.

Wśród członków Polskiej Izby Opakowań znajdują się duże, średnie i małe firmy opakowaniowe, zarówno osoby prawne jak i fizyczne, producenci opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, drewna, metalu i innych materiałów oraz producenci maszyn i urządzeń.

Dzięki temu Izba może kompetentnie reprezentować całe środowisko. W Izbie swoje miejsce znalazły m.in. duże firmy i grupy kapitałowe takie jak: BASF Polska; Dekorglass Działdowo S.A.; Dunapack Eurobox Packaging; Formika Sp. z o.o.; O-I Produkcja Polska; RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.; TFP Sp. z o. o. i wiele innych. Czasopisma branżowe: Packaging Polska, Opakowanie oraz Świat Druku. A także organizatorzy targów branżowych: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi w Krakowie, Warsaw Expo oraz Targi Kielce.

Placówki badawcze i szkoły wyższe reprezentowane są m.in. przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Centrum Opakowań CORBO; Centrum Badań i Certyfikacji Opakowań COBICO; Wyższą Szkołę Logistyki oraz laboratorium J.S. HAMILTON.

Dzięki tak szerokiemu spektrum Izba coraz skuteczniej realizuje swoje statutowe zadania stawiając w centrum swojej działalności troskę o warunki funkcjonowania firm. Wspieranie przedsiębiorców jest głównym zadaniem Izby.

W organach Izby panuje zgodna opinia, iż w tym i w kolejnych latach możemy zrobić więcej i działać jeszcze skuteczniej jeśli zwiększy się grono członków Izby o nowe firmy, dotychczas pozostające poza Izbą. Serdecznie zapraszamy do grona członków Izby. „Razem możemy więcej”.

Na przestrzeni 20 lat działalności Izba stała się swego rodzaju klubem przyjaciół wzajemnie wspierających się w biznesie. Wzmocnienie Izby o nowe, dobrze zarządzane, silne na rynku firmy leży w interesie całej branży opakowań.

Warto do nas dołączyć. Serdecznie zapraszamy.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W IZBIE:

 • bezpłatna prezentacja firmy w portalu branżowym Izby www.pakowanie.info oraz na stronie Izby www.pio.org.pl
 • bezpłatna reklama (baner reklamowy) w newsletterze Izby rozsyłanym w wersji elektronicznej do bazy ponad 2500 firm sektora opakowaniowego oraz sektorów pakujących (spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, logistyczny, meblowy, agro, przemysłowy i produkcyjny)
 • zniżki na zamieszczenie reklamy w wydawanych przez Izbę katalogach branżowych
 • bezpłatna reklama na mediach społecznościowych Izby – Facebook, LinkedIn
 • możliwość zamieszczenia na stronie firmy, na papierze firmowym i innych materiałach Państwa firmy  logotypu Izby i zapisu: Członek Polskiej Izby Opakowań
 • preferencyjne warunki udziału w targach opakowaniowych w Polsce: TAROPAK, Warsaw Pack, Packaging Innovations
 • preferencyjne warunki udziału w targach branż pakujących w Polsce m.in.: Bioexpo, Plast Expo, Food Tech
 • bezpłatne zaproszenia na wybrane imprezy branżowe w Polsce i za granicą m.in. Taropak, Packaging Innovations, Warsaw Pack, FachPack
 • możliwość bezpłatnej prezentacji literatury firmowej (foldery, ulotki, katalogi) na  imprezach targowych, na których  Polska Izba Opakowań ma stoisko lub stoiskach Partnerskich w Polsce i za granicą
 • rabat na udział w V Kongresie Przemysłu Opakowań w przeddzień  targów Taropak
 • rabat lub bezpłatny udział w konferencjach i webinarach organizowanych przez Izbę
 • dostęp do publikowanych przez PIO raportów o przemyśle opakowań w Polsce
 • dostęp w pierwszej kolejności do najnowszych informacji branżowych z Polski i z zagranicy
 • bezpośredni kontakt z firmami branży opakowań oraz branż pakujących

Zakres i formy korzyści zależą w decydującym stopniu od Członka Izby, jego potrzeb i aktywności

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia do Izby jest wyrażenie woli członkostwa poprzez złożenie deklaracji członka PIO wraz z załącznikami: oświadczenie o rocznej sprzedaży oraz odpis z Rejestru Przedsiębiorców (lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) i zobowiązanie się do przestrzegania postanowień Statutu. Z chwilą przyjęcia do Izby, członek opłaca jednorazowe wpisowe w kwocie 1.000,00 zł. Roczna składka członkowska jest zróżnicowana w zależności od wartości sprzedaży i wynosi odpowiednio:

 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży do 10 mln zł. – 2 400,00 zł
 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży w przedziale od 10 do 50 mln zł. – 4 400,00 zł
 • dla firm o wartości rocznej sprzedaży powyżej 50 mln zł. – 6 500,00 zł

Składka wliczana jest w koszty działalności firmy.

Decyzję o przyjęciu podejmuje Prezes Izby

Do pobrania: