Zadania i Działalność

ZADANIEM IZBY JEST:

 1. ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie norm rzetelnego postępowania,
 3. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w tym zwłaszcza informacji rynkowej, zaopatrzeniowej, finansowo-ekonomicznej i technicznej,
 4. udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno- handlowego członków Izby,
 5. propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych,
 6. aktywna współpraca w kształtowaniu nowoczesnych form działalności gospodarczej,
 7. tworzenie warunków i pomoc w organizowaniu rynków zbytu oraz pomoc w przygotowywaniu i wdrażaniu norm, standardów międzynarodowych, procesów wytwórczych i kontroli wyrobów,
 8. pomoc w nawiązaniu więzi kooperacyjnych między członkami Izby, a także krajowymi i zagranicznymi partnerami gospodarczymi,
 9. wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe, z zachowaniem zasady pełnego i równego dostępu do wszelkiej informacji i pomocy w granicach przewidzianych Statutem dla wszystkich członków Izby.

Syntezę zadań oraz celów działalności Izby zawarto w definicji Misji. Dodatkowym źródłem zadań jest przyjęty w 2008 r., Kodeks Etyki.

Stanowi on rozwinięcie zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt. 2 Statutu „Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie norm rzetelnego postępowania”.

Realizowane przez Izbę zadania wyznaczają główne, o priorytetowym charakterze obszary działalności.

Należą do nich:

 • Monitorowanie działalności firm, jako podstawa do definiowania problemów utrudniających efektywną działalność i formułowanie propozycji w sprawach doskonalenia prawa gospodarczego, przepisów podatkowych, celnych i innych. W tym obszarze znajdują się także sprawy opiniowania aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących warunki i zasady funkcjonowania firm.
 • Innowacyjno-edukacyjne i informacyjne wspomaganie firm, polegające m.in. na informowaniu o programach i projektach ukierunkowanych na modernizację procesów produkcyjnych, zarządzania i in. W tym obszarze znajduje się także cały pakiet działań szkoleniowych, od rozpoznania potrzeb, poprzez formułowanie tematyki i organizowanie szkoleń. W obszarze tym znajdują się także działania na rzecz tworzenia proinnowacyjnych postaw, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i szerzej, w skali gospodarki i państwa.
 • Działania w zakresie promocji i marketingu, ukierunkowane na rynkowe wspieranie firm (uczestnictwo w targach i wystawach, organizacja misji gospodarczych i biznesowych, budowanie wewnętrznych więzi i relacji rynkowo-kooperacyjnych między członkami Izby; inicjatywy na rzecz wspólnego występowania na rynku; informacja handlowa itp.) i pomoc w pozyskiwaniu partnerów handlowych.
 • Działania na rzecz kształtowania etycznych postaw wśród uczestników rynku opakowań. Opracowanie zasad etycznego postępowania (Kodeks etyki PIO). Zwalczanie występujących przypadków nieuczciwej konkurencji i nieetycznych postaw. Mediacja pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Propagowanie idei „firmy społecznie odpowiedzialnej” oraz popularyzowanie firm stosujących zasady etycznego biznesu.
 • Działania na rzecz popularyzacji problematyki opakowań. Upowszechnianie wiedzy o roli i znaczeniu współczesnych opakowań dla gospodarki i społeczeństwa. Budowanie pozytywnego wizerunku firm zrzeszonych w Izbie.