Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej

Plakat przygotowany przez Koło Naukowe „Logistyka” Politechniki Poznańskiej

Współpraca Izby ze środowiskami akademickimi, w tym ze studenckimi kołami naukowymi o profilu opakowaniowym, a także rozszerzenie Konkursu PakStar o kategorię projektów studenckich, wskazują na realne możliwości osiągnięcia nowego jakościowo systemu pozyskiwania studentów dla problematyki opakowań. Chodzi o zwiększenie zainteresowania zagadnieniami szeroko rozumianego opakowalnictwa, co winno przyczynić się do pozyskania specjalistów z wyższym wykształceniem dla przemysłu opakowań oraz zarządzania gospodarką opakowaniami (rynek, logistyka, zagospodarowanie odpadów itp.).

W związku z powyższym w roku 2013 Rada Polskiej Izby Opakowań podjęła decyzję o tworzeniu cyklicznego Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej. W roku 2023 odbywa się już X edycja tego Konkursu.

Zgodnie z Regulaminem, prace mogą być zgłaszane do końca grudnia. Do końca lutego roku następnego Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o przyznaniu nagród. Wyniki Konkursu zostają ogłoszone na początku marca. W regulaminie przewidziano, iż fundatorami nagród będą przedsiębiorcy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie dotyczące:

  • materiałów opakowaniowych, technologii ich otrzymywania, przetwarzania i sposobów oraz obszarów zastosowania;
  • opakowań, technologii ich wytwarzania, projektowania i konstrukcji oraz ich funkcji;
  • organizacji i zarządzania procesami wytwarzania opakowań oraz gospodarki opakowaniami;
  • ekologii opakowań;
  • systemów i środków technicznych realizujących procesy pakowania i produkcji opakowań;
  • zagadnień bezpieczeństwa opakowań dla człowieka i środowiska;
  • oceny jakości opakowań z punktu widzenia producentów, użytkowników i konsumentów pakowanych produktów;
  • perspektyw i kierunków rozwoju przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie oraz czynników determinujących proinnowacyjny rozwój branży opakowań;
  • innej problematyki, ściśle związanej z dziedziną opakowalnictwa, mającej wpływ, wg opinii autorów prac, promotorów lub recenzentów na unowocześnienie krajowego przemysłu opakowań.

Informując o Konkursie, zwracamy się do firm zrzeszonych w Izbie, a także firm spoza Izby, o zgłaszanie problemów do rozwiązania, które mogłyby stanowić tematy prac dyplomowych. To doskonała szansa dla firm, aby pozyskać, praktycznie bezpłatnie, propozycje rozwiązań zagadnień wpisujących siew tematykę Konkursu. Zaś dla studentów to okazja do zetknięcia się z realnymi problemami rozwojowymi firm opakowaniowych.

Korzystamy także z okazji, aby zachęcić firmy do zapraszania na praktyki zawodowe studentów, którzy interesują się szerokorozumianą problematyką opakowaniową. Praktyki oraz „zamawiane” tematy prac dyplomowych stanowią skuteczną metodę pozyskiwania pracowników. Tak mierna pozycja polskiej gospodarki w obszarze innowacyjności jest m.in. wynikiem braku współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami. Zbliżeniu tych środowisk ma m.in. służyć organizowany przez Polską Izbę Opakowań Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej.

Regulamin Konkursu do pobrania poniżej.