System nagród i wyróżnień

Informacja o funkcjonującym w Polskiej Izbie Opakowań systemie nagród i wyróżnień.

Rodzaje. Kryteria. Procedura przyznawania. 

Tytuł „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ” 

1. Uwagi ogólne

Tytuł  „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” jest nadawany osobom za szczególny wkład pracy, zaangażowanie i dokonania na rzecz rozwoju przemysłu opakowań i szerzej gospodarki opakowaniami. Przez „przemysł opakowań” rozumieć należy branże lub działy przemysłu, które wytwarzają: materiały opakowaniowe; opakowania; maszyny i urządzenia do pakowania i produkcji opakowań; materiały pomocnicze; lub  świadczą usługi opakowaniowe, poligraficzne i inne związane i mające znaczący wpływ na rozwój przemysłu opakowań. Ponadto tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” przyznawany jest projektantom opakowań, pracownikom nauki, szkolnictwa i mediów, których  działalność i dokonania bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju krajowego przemysłu opakowań poprzez osiągnięcia naukowe, kształcenie kadr oraz upowszechnianie i popularyzacje osiągnięćnaukowych i postępu technicznego, służących rozwojowi przemysłu opakowań i przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju przemysłu opakowań oraz czyniących z opakowania istotny czynnik rozwoju cywilizacyjnego Polski. 

2. Procedura nominowania 

 Kandydatury (nominacje) do tytułu  „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” mogą zgłaszać: 

 • Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań, 
 • Organy Polskiej Izby Opakowań /Prezes, Rada/, 
 • Użytkownicy opakowań /osoby prawne i fizyczne/, 
 • Redakcje branżowych czasopism, 
 • Jury konkursów opakowaniowych, 
 • Organizacje i stowarzyszenia grupujące: projektantów i producentów: opakowań; materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań, a także organizacje działające w obszarze ekologii i ochrony środowiska, 
 • Inne podmioty /organizacje i instytucje/ posiadające wiedzę o osobach spełniających kryteria nominacji.

3. Terminy zgłaszania kandydatur 

 Nominacje do tytułu  „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” należy zgłaszać do 30 czerwca każdego roku, pocztą faksem lub drogą elektroniczną na adres: Biuro Polskiej Izby Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11, fax: /0-22/ 842 23 03, e-mail: biuro@pio.org.pl

4. Organ rozpatrujący zgłoszenia /nominacje/ i podejmujący decyzje o przyznaniu tytułu

 • Decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą laureaci tytułu oraz Prezes Polskiej Izby Opakowań. Pracom Kapituły przewodniczy Prezes Polskiej IzbyOpakowań. 
 • Kapituła może korzystać z opinii ekspertów, właściwych dla oceny stopnia spełnienia przez kandydata wymaganych kryteriów. 
 • Kapituła we własnym zakresie ustala regulamin pracy. Członkowie Kapituły spełniająswoje obowiązki społecznie. 
 • Do czasu nadania pierwszych dwóch tytułów, rolę Kapituły spełnia Rada Polskiej Izby Opakowań. 

5. Forma dokumentowania przyznanego tytułu 

Dokumentem potwierdzającym przyznanie tytułu  „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” jest „Dyplom nadania tytułu…” wystawiany przez Polską Izbę Opakowań. 

6. Liczba nadawanych tytułów „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” 

Tytuł  „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” stanowi najwyższe prestiżowo wyróżnienie i jest przyznawane tylko jednej osobie w ciągu roku. Kapituła może zadecydować o wyróżnieniu nominowanych poprzez przyznanie „Certyfikatu nominacji do tytułu …” .

7. Ogłaszanie decyzji o nadaniu tytułu i wręczanie dyplomu dokumentującego nadanie tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”.

 Decyzja o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” będzie ogłaszana w „Dniu Opakowań”, a wręczenie dyplomu będzie mieć miejsce w czasie wystaw i targów opakowaniowych /TAROPAK, Pakfood/, Sesji Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz w trakcie ważnych wydarzeń i uroczystości w miejscu pracy Laureata /wyróżnionego/. 

II. Tytuł „FIRMA ZASŁUŻONA DLA PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ” 

1. Uwagi ogólne  

 Tytuł  „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” przyznawany jest przedsiębiorstwom, spółkom i innym podmiotom gospodarczym,  wytwarzającym: opakowania; materiały opakowaniowe; maszyny i urządzenia do pakowania i produkcji opakowań, placówkom naukowym, redakcjom czasopism, organizatorom targów i wystaw opakowaniowych. Tytuł ten przyznawany jest jednej firmie w ciągu roku. 

2. Kryteria, jakie winna spełniać firma nominowana do tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. 

 • Znaczący rozwój wolumenu i asortymentu produkcji, 
 • Wdrażanie nowych i modernizacja istniejących metod /technologii/ wytwarzania wpływających korzystnie na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, 
 • Wysoka jakość produkowanych wyrobów, 
 • Wprowadzanie na rynek nowych opakowań, odpowiadających rosnącym potrzebom użytkowników /opakowania aktywne i inteligentne, opakowania biodegradowalne i inne, stanowiące istotny postęp w dziedzinie opakowalnictwa, technik pakowania i produkcji opakowań, poligrafii opakowaniowej oraz technik komunikowania się z opakowaniem/. 
 • Działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o opakowaniach, przemyśle opakowaniowym oraz aktywne uczestnictwo w rozwoju samorządności przedsiębiorców branży opakowań, m.in. członkostwo w Polskiej Izbie Opakowań/, 
 • Działalność na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników, 
 • Uczestnictwo w konkursach na opakowania, 
 • Działalność w zakresie promocji polskich opakowań i przemysłu opakowaniowego, 
 • Przestrzeganie zasad etycznego biznesu /Kodeks Etyki Polskiej Izby Opakowań/, 
 • Stosowanie w praktyce reguł i zasad firmy społecznie odpowiedzialnej /budowanie dobrego klimatu w firmie, troska o pracowników oraz aktywny udział w rozwoju miejscowej społeczności/. 

3. Procedura nominowania /zgłaszania kandydatur/ 

3.1. Kandydatury do tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” mogą zgłaszać: 

 • Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Opakowań, 
 • Organy Polskiej Izby Opakowań /Prezes, Rada Izby/, 
 • Użytkownicy wyrobów produkowanych przez nominowaną firmę /osoby prawne i fizyczne/. 
 • Jury konkursów, w których udział biorą wyroby nominowanej firmy, 
 • Organizacje i stowarzyszenia grupujące: projektantów i producentów: opakowań; materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań. 
 • Inne podmioty /organizacje i instytucje posiadające wiedzę o firmach spełniających kryteria nominacji/. 

3.2. Każda nominacja /zgłoszenie/ winno być odpowiednio uzasadnione, mając na uwadze  spełnienie wymaganych kryteriów. 

4.    Terminy zgłaszania nominacji /kandydatur/. 

 Nominacje do tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” należy zgłaszaćdo 30 czerwca każdego roku, pocztą, faxem lub drogą elektroniczna na adres: Biuro Polskiej Izby Opakowań, 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11, fax: /022/ 842 23 03, e-mail: biuro@pio.org.pl.  

5.    Liczba nadawanych tytułów 

5.1. Tytuł: „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” stanowi najwyższe prestiżowo wyróżnienie i jest przyznawane tylko jednej firmie w ciągu roku. 

5.2. Organ przyznający tytuł może zadecydować o wyróżnieniu nominowanych firm Certyfikatem nominacji do tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”.

6.   Organ rozpatrujący zgłoszenia i nadający tytuł. 

 • Decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje Kapituła powołana przez Radę Polskiej Izby Opakowań /5-7 osób/. 
 • Pracom Kapituły przewodniczy Prezes Polskiej Izby Opakowań lub Przewodniczący Rady w przypadku jeśli nominowana jest do nagrody firma, którą reprezentuje Prezes Izby. 
 • Kapituła może korzystać z opinii ekspertów, właściwych kompetencyjnie dla oceny stopnia spełnienia przez kandydata wymaganych kryteriów. 
 • Kapituła we własnym zakresie ustali regulamin pracy. Członkowie Kapituły spełniająswoje obowiązki społecznie. 
 • W  uzasadnionych przypadkach, rolę Kapituły może spełniać Rada Polskiej Izby Opakowań. 

7.   Forma dokumentowania nadanego tytułu. 

 Dokumentem potwierdzającym przyznanie tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” jest dyplom Polskiej Izby Opakowań.  

8. Okoliczności /formy/ ogłaszania decyzji o nadaniu tytułu oraz wręczania dyplomu dokumentującego nadanie tytułu. 

 Decyzja o nadaniu tytułu będzie ogłaszana w  „Dniu Opakowań”. Wręczanie dyplomu dokumentującego nadanie tytułu, będzie się odbywać w trakcie ważnych wydarzeń/uroczystości/ dla branży opakowań, jak: 

 • Sesja Walnego Zgromadzenia Członków Izby. 
 • Uroczyste gale z okazji targów i wystaw opakowaniowych /TAROPAK, Pakfood/, 
 • Ważne wydarzenia w firmie wyróżnionej tytułem „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”, 
 • Inne, uzgodnione z firmą – Laureatem, miejsce i okoliczności, zapewniające uroczysty charakter ceremoniału, nadania tego prestiżowego wyróżnienia. 

Oprac. Biuro Izby

WARSZAWA – MARZEC – 2009